IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Localització:

Descripció de la localització: 

El territori del delta de l’Ebre es reparteix entre municipis de dues comarques diferents, el Baix Ebre i el Montsià. El delta està format per sistemes propis de les zones humides com són basses, maresmes, canals, séquies i desaigües, que han aportat les condicions que han propiciat el desenvolupament de tècniques de pesca tradicionals.

Georeferenciació: