IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Salvaguarda:

Transmissió: 
L'acció del teixit associatiu, en particular el Grup Cultural Rasquerà és una via de transmissió tant per la seva labor en l'àmbit del registre i investigació com per fomentar la participació en les accions claus de la celebració, correfoc, gegants, colla de graller i agrupació de música. En al transmissió musical segueix el model reglat.
Viabilitat / Riscos: 
L'actual model festiu porta trenta anys reproduint-se i això ha permès que de forma implícita s'hagi definit com l'esquema propi de la festa tot i que hi ha elements de recent incorporació. Aquest fet permet pensar que la viabilitat de la festa està assegurada. No obstant això, el fet que una de les entitats més representatives de la comunitat i amb més pes en les activitats centrals de la festa estigui lligada a una família en concret es pot considerar un risc. En el cas del romiatge actualment no s'identifiquen riscos perquè sembla estar lligat a una transmissió popular intergeneracional tot i això hi ha uns risc implícit. Tot acte lligat al fet i la devoció religiosa te el risc de desaparèixer per falta de sentit ritual de pujar a l'ermita a la missa cantar l'himne i tornar a baixar.és un acte que principalment activa ala població infantil i la de major edat.
Mesures de salvaguarda preses pel grup / comunitat: 
Les principals mesures de salvaguarda estan lligades a la representació i transmissió durant la festa. No existeixen activitats concretes de salvaguarda més enllà de la representació dins del marc festiu.
Altres mesures de salvaguarda / promoció / difusió [text lliure]: 
L'edició de llibres sobre elements concrets de la celebració (veure bibliografia).