IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Salvaguarda:

Transmissió: 
Les bandes de música, com a moviment associacionista, s’arrelen amb força al municipi com a estructura de dinamització i cohesió social, i de representació col·lectiva. En primer lloc, perquè creen un vincle relacional i interactiu que integra els components de l’entitat musical —socis i músics— amb els habitants de la població. En segon lloc, perquè ofereixen al municipi un servei com a agrupació musical i també com a centre educatiu, si disposen d’escola. I, per últim, perquè generen en el si de la societat un sentiment d’identificació identitària (l’ús del nom de la banda, emprant el nom del municipi o el seu gentilici és el major exponent de vinculació identitària i d’identificació local). Tots aquests factors comporten un relleu generacional en la formació bandística que en permet la seva transmissió i continuïtat. Així s’evidencia, per exemple: en la composició intergeneracional i també familiar d’algunes bandes.
Viabilitat/riscos: 
La permanència de les bandes de música estan condicionades per factors interns i externs. Per una part, la formació es pot dissoldre perquè minvi l’interès dels músics per tocar en la banda, ja sigui perquè tinguin altres prioritats (estudis, vida laboral, tocar en altres formaciones…) o per manca d’estímuls (falta de concerts, l’estil del director…). Per altra part, la situació econòmica i les obligacions fiscals a les quals estan subjectes les entitats sense ànim de lucre poden dificultar la seva permanència en el marc de la legalitat. Les associacions musicals se sustenten econòmicament a través de les quotes dels socis, els convenis signats amb els ajuntaments i els contractes per actuacions i concerts que realitza la Banda. Puntualment, també poden rebre subvencions de la Generalitat i Diputació, així com aconseguir beneficis de la venda de material propi (CD, llibres de l’entitat i material divers). Com a entitats, en els darrers anys han patit una reducció pressupostària d’ajudes públiques i una disminució de la contractació dels concerts. A aquesta situació, s’hi afegeix la gestió administrativa, que s’ha multiplicat i complicat arran noves normatives com la Llei de l’impost de societats i la Llei de transparència. Aquesta circumstància, així com les relacionades amb l’IVA i l’IRPF, són insostenibles per algunes associacions musicals, que davant la impossibilitat de complir amb la normativa legal estan abocades a desaparèixer si no es produeixen millores en el gravamen fiscal.
Mesures de salvaguarda preses pel grup / comunitat: 
Les bandes han pres diverses mesures de salvaguarda que afecten la seva formació interna i la seva participació activa. Per una banda, la principal mesura per sostenir la formació ha estat i és la creació i manteniment de l’escola de música. I és que el centre educatiu permet poder nodrir la formació de nous integrants. Darrerament, destaca l'autorització del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a l’obertura del centre educatiu privat «Centre autoritzat d’ensenyaments artístics professionals de música la Lira Ampostina», d’Amposta. Amb aquesta resolució, el centre podrà impartir tota la línia educativa dels ensenyaments artístics professionals de música. Per altra part, la mesura de participació i representació durant les manifestacions i celebracions està subjecta als convenis signats amb els ajuntaments i als contractes obtinguts per actuacions i concerts. En ambdós casos és important destacar la diversitat d’actes en què participen i l’adaptació del repertori bandístic que interpreten. Per últim, i a fi de salvaguardar l’entitat econòmicament parlant, les bandes que disposen de recursos humans i musicals estan apostant per realitzar i participar en noves propostes i formats musicals (concerts de música, acompanyament a obres de teatre…) a fi de generar guanys que ajudin a equilibrar la balança econòmica de l’associació.
Protecció jurídico-administrativa/Reconeixement patrimonial: 
Altres
Altres mesures de protecció/Promoció/Difusió: 
Puntualment i, habitualment, amb motiu d’algun aniversari de la banda, l’entitat publica CD i/o llibres que difonen la música i la història de la societat musical, així com realitza alguna exposició temporal. Per altra part, cal destacar també les mesures de salvaguarda del patrimoni de l’associació musical. Els edificis de les seus de les entitats (baluards del passat de la societat musical i patrimonis alguns per si mateixos), contenen els fons documental de l’entitat de caire administratiu, històric i musical i custodien la bandera, els premis de l’entitat o els vells instruments i uniformes de l’associació, i abundant material fotogràfic, entre altres materials.